Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV-ZŠ - automat na nápoje, automat na cukrovinky

Iné 

25. 08. 2017 o 07:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

 

Časť pozemku:

 

Plocha č. 1:

- plocha pri EKONOMATEo rozlohe 2 x 1m (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,

- účel nájmu – poskytovanie občerstvovacích služieb, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť automat na teplé nápoje, ktorý bude využiteľný počas celej prevádzky Zimného štadióna v Sabinove.

 

Plocha č. 2:

- plocha pri bufete o rozlohe 2 x 1m (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,

- účel nájmu – poskytovanie občerstvovacích služieb, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť automat na cukrovinky, nápoje a sladkosti, ktorý bude funkčný počas celej prevádzky Zimného štadióna v Sabinove.

 

Spoločné ustanovenia (platí pre obe plochy č. 1 a č.2):

- doba nájmu – od 15. októbra 2017 do 30. apríla 2018 (počas zimnej sezóny, v prípade, že bude zimná sezóna kratšia, nájom bude možné ukončiť predčasne),

- minimálna cena nájmu – 3,04 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií, vodného a stočného, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady osobitne po ukončení sezóny.

- záujemca sa môže prihlásiť iba na jednu plochu!

  

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 25.9.2017 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 25.9.2017 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu:  Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č.100, 083 01 Sabinov, resp. osobne do podateľne s vyznačením

„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – automat plocha č. 1, resp. plocha č. 2.“

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-           kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;

-           o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;

-           zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk ;

-           predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;

-           odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 

Bližšie informácie poskytne:vedúci Športového areálu: Štefan Kušnír,   tel.: 0907 455 848.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0