Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMERY PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánok zimný štadión

Iné 

28. 06. 2017 o 15:15


ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

 


- časť pozemku – plocha o rozlohe 9 m2 (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,

- účel nájmu – poskytovanie občerstvovacích služieb počas hokejových majstrovských zápasov a verejného korčuľovania, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť predajný stánok,

- doba nájmu – od 16. septembra 2017 do 30. apríla 2018,

- minimálna cena nájmu – 3,04 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií a vodného a stočného, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady osobitne každý mesiac.

 

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 04.08.2017 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 04.08.2017 už zapísaná v registratúrnom denníku) . Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností-stánok.“

 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-            kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;

        o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy,            písomne upovedomení;

-           zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;

-     predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;

-        o dmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907455848

 

 


Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)