Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMERY PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánok MsKS

Iné 

19. 09. 2017 o 07:00


ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)


Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Plocha v priestore objektu Mestského kultúrneho strediska v Sabinove

- predmet nájmu: plocha v priestore objektu Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov na prvom poschodí o výmere 2m 2

- cena nájmu: 106,22 € za celú dobu nájmu

- účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie zariadenia za účelom predaja popcornu, cukroviniek a nápojov

- doba nájmu: od 15.11.2017 do 15.11.2018

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné)

- nájomné bude splatné v dvoch splátkach : prvá polovica (53,11 €) do 15 dní od podpisu zmluvy a druhá polovica (53,11 €) do 15.03.2018

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.10.2017 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.10.2017 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS) . Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: KC Na korze, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov, resp. podať osobne s vyznačením „Neotvárať - zámer priameho prenájmu – plocha v priestore MsKS“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiťtento zámer,

-o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne upovedomení,

- zrušenie zámerubude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,

-predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,

-odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Lucia Mihoková tel.: 0907 155 926

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)