Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Doprava Prešov - Sabinov a späť

Projekt 

09. 11. 2012

Doprava na podujatie Oscarová noc je na tr as e Prešov - Sabino v a späť zabezpečen á 17. novembra špeciálnym auto bu sovým spojením.

18.30        odchod z
A utobu sov ej stanic e Prešov v sme re do Sab inov a , následné zastávky na tr ase: Nemocnica (zastávka SAD), Nová brava (zastávka SAD), Stará Dúbrava (zastávka SAD) , V eľký Šariš (z astávka SAD na hlavnom ťahu) , Šar išské Michaľany (zastávka SAD), MsKS S abinov

00.00       odchod od MsKS Sabinov do Prešova s rovnakými zastávkami

Cena spiatočného lístka je 2,- Eur, cena jednosmerného lístka 1,- Eur.