Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - bufet kúpalisko

 

23.01.2024. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu: priestory bufetu na Mestskom kúpalisku v Sabinove – prenájom celej budovy.

Účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích a stravovacích služieb návštevníkom kúpaliska a športového areálu a pohostinská činnosť.

Doba nájmu: počas letnej sezóny od 1.6.2024 do 30.9.2028,
                     mimo letnú sezónu od 1.10.2024 do 31.5.2029 - v prípade záujmu o                                 využívanie predmetu nájmu mimo letnú sezónu je potrebné to uviesť v                               žiadosti

Minimálna cena nájmu: v mesiacoch jún – september 350,00 €/ mesiac
                                      v mesiacoch október – máj 98,00 €/ mesiac
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (plyn, elektrická energia, vodné, stočné).

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu prenajímateľovi:
- výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace),
- čestné prehlásenie, že účastník nemá splatné záväzky voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, mestu Sabinov, prenajímateľovi (MsKS v Sabinove), nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.

K prenájmu uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.02.2024 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 29.02.2024 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov – DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením: „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – Bufet na Mestskom kúpalisku“.

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 –30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov je potrebné predložiť súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: