Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Futbalový štadión - bufet

 

18.06.2021. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: Miestnosť pre bufet na futbalovej tribúne – miestnosť na 1. poschodí futbalovej tribúny

- účel nájmu: poskytovanie pohostinských služieb návštevníkom futbalového štadióna počas futbalových zápasov

- doba nájmu: od 01.08.2021 do 30.11.2021 (prvá časť nájmu) a od 01.03.2022 do 30.11.2022 (druhá časť nájmu)   prenájom priestorov je len počas futbalových zápasov v trvaní od 60 minút pred začatím zápasu do 60 minút po skončení zápasu

- cena nájmu: 10,00€ / 1 zápas

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia, vodné a stočné).
Nájomné bude splatné v dvoch splátkach – prvá po ukončení prvej časti nájmu a druhá po ukončení druhej časti nájmu.
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.07.2021 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.07.2021 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – bufet futbalový štadión“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné priložiť v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer, 
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení, 
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk, 
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky, 
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907455848

Galéria: