Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - kancelária

 

21.08.2020. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 4 m 2 nachádzajúce sa na treťom poschodí budovy MsKS

- účel nájmu: kancelárske priestory

- doba nájmu: od 15.09.2020 do 31.12.2021

- minimálna cena nájmu: 40,00 €/m2/rok, t. j. 160,00 €/rok za celý predmet nájmu

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: mesačne vo výške 2,31 €

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 9.9.2020 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu nebytové priestory MsKS - kancelária“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 9.9.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Jozef Váhovský, tel.: 0907 155 926

Galéria: