Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - MsKS prízemie

 

30.04.2024. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu:
nebytové priestory o výmere 40 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy  MsKS.

Účel nájmu:
obchodná činnosť.

Doba nájmu:
doba určitá – 1 rok s trvaním nájmu od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Minimálna cena nájmu:
60€ /m2 /rok. (t.j. 2 400 €/rok pri uvedenej výmere)

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu - elektrická energia (odpočet spotreby), vodné, stočné: mesačne paušálne.

Budúci nájomca prijíma právo mesta ako prenajímateľa jednostranne zvýšiť nájomné za predmet nájmu, a to:
- raz ročne o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok (právo úpravy sa neuplatňuje pri deflácii),
- v prípade zmeny cenových predpisov prenajímateľa.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

Záujemcovia môžu osobne vykonať prehliadku predmetu prenájmu a to v sprievode s riaditeľom MsKS Jozefom Váhovským, s ktorým si termín prehliadky môžu dohodnúť na t.č.: 0905 275 990. Prehliadku možno uskutočniť najneskôr tri dni pred termínom na doručenie súťažných návrhov.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 31.05.2024 do 15.00 h. (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 31.05.2024 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu nehnuteľností – obchodná činnosť MsKS“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský tel.: 0905 275 990

Galéria: