Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - MsKS prízemie - obchod

 

08.04.2022. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu:
časť prízemia – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove MsKS o celkovej výmere 102 m2.

Účel nájmu:
obchodná činnosť.

Doba nájmu:
doba určitá - 2 roky s trvaním nájmu od 01.07.2022 do 30.06.2024.

Minimálna cena nájmu:
v súlade s platným cenníkom na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov-obchodná činnosť 43€/ m2 /rok.
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu - elektrická energia (odpočet spotreby), vodné, stočné: mesačne paušálne.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk .

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 20.5.2022 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 20.5.2022 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnosti – obchodná činnosť“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS, tel. č. 0905 275 990.

Galéria: