Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - reštaurácia

 

18.10.2023. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu:
- nebytové priestory v MsKS o celkovej výmere 295 m2, ktoré sa členia nasledovne:
  • pohostinská činnosť o výmere 264 m2 ,
  • kancelárske priestory o výmere 13 m2,
  • terasa o výmere 18 m2.
Účel nájmu:
- pohostinská činnosť: poskytovanie reštauračných služieb, pohostinských služieb a závodného stravovania.

Doba nájmu:
- od 1.1.2024 do 31.12.2025.

Minimálna cena nájmu:

Názov časti prenajatých priestorov      Výmera v m2      Ročný nájom za m2
Pohostinská činnosť                                  264                     47,00 €
Kancelárske priestory                                 13                     40,00 €
Terasa  (sezónny nájom v mesiacoch máj – september)     18       47,00 €

Nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15. dňa v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanástiny ročného nájomného.

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné). Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať nasledovné služby spojené s užívaním nebytových priestorov:
a) elektrickú energiu: mesačne - náklady podľa skutočného odberu meraného podružným elektromerom,
b) vodné a stočné: mesačne – mesačne podľa skutočného odberu meraného podružným vodomerom.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk .

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.11.2023 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.11.2023 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnosti – reštaurácia“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS, tel. č. 0905 275 990.

Galéria: