Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánky kúpalisko

 

24.06.2022. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu: časť pozemku - plocha č.3 o výmere 21 m2 na umiestnenie predajného stánku v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove (výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 6 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 15 m2).

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom Mestského kúpaliska.

Doba nájmu: od 15.7.2022 do 15.9.2022

Minimálna cena nájmu: 8,00 € / m2 / mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné, stočné), tieto náklady budú fakturované osobitne po skončení prevádzky kúpaliska.

Nájomné za sezónu 2022: splatné po ukončení prevádzky kúpaliska do 14 dní od vystavenia faktúry.

Možnosť uskladnenia vecí nájomcu (stánkov) na predmete nájmu mimo doby trvania nájmu (od 16.9.2022 do 31.5.2023), pričom skladné sa určí vo výške 0,5 centov (0,005 €) za každý deň uskladnenia na m2 zabratej plochy.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 11.07.2022 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 11.07.2022 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov – DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením: „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – Mestské kúpalisko plocha č. 3 “.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 –30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: