Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Zimný štadión - automat na hokejové potreby

 

30.08.2021. 08:00

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu:
- plocha o rozlohe 1m2 v hale Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov.

Účel nájmu:
- umiestnenie automatu na hokejové potreby pre užívateľov zimného štadióna.

Doba nájmu:
- od 15. októbra 2021 do 30. apríla 2022 (počas sezónnej prevádzky Zimného štadióna), v prípade že bude sezónna prevádzka kratšia, nájom bude možné ukončiť predčasne na základe žiadosti nájomcu,

Minimálna cena nájmu:
- 15,00 €/m2 / mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška elektrickej energie, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady osobitne po ukončení sezóny.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.9.2021 do 15.00 h. (Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.9.2021 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do podateľne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – automat hokejové potreby.“

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci Športového areálu Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: