Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Zimný štadión - stánok

 

30.08.2021. 08:00

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: plocha o rozlohe 18 m2 (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,
- účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb počas hokejových zápasov, športových podujatí a verejného korčuľovania, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť predajný stánok,
- doba nájmu: od 15. októbra 2021 do 30. apríla 2022, (počas prevádzky Zimného štadióna, v prípade, že bude sezónna prevádzka kratšia, nájom bude možné v danej sezóne ukončiť predčasne),
- minimálna cena nájmu – 8,00 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií a vodného a stočného, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady osobitne po skončení sezónnej prevádzky Zimného štadióna.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.09.2021 do 15.00 h (Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.9.2021 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do podateľne s vyznačením: „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – stánok Zimný štadión.“

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci športového areálu Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: