Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMERY PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Kúpalisko - kávomat, stánky, bistro na móle

 

24.06.2020. 08:00

MsKS v Sabinove  v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámery priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS v areáli Mestského kúpaliska:


KÁVOMAT:

Predmet nájmu: plocha o rozlohe 1 m2 vo vstupnej hale kúpaliska, parc. KN-C č. 1401/7 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov.
Doba nájmu: od 15. júla 2020 do 15. septembra 2020 (počas prevádzky Mestského kúpaliska)


STÁNKY:

Predmet nájmu: predajné plochy č. 1 až 6 v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove. Spoločné ustanovenia (platí pre všetky plochy č. 1 až 6)
Doba nájmu: od 15.7.2020 do 15.9.2020. V prípade kratšej letnej sezóny bude nájomné prepočítané adekvátne k dĺžke prevádzky kúpaliska.


BISTRO NA MÓLE:

Predmet nájmu: Priestory bufetu (Bistro na móle) na Mestskom kúpalisku (prenájom celej budovy)
Doba nájmu: 15.7.2020 - 31.12.2020


K uvedeným predmetom nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 9.7.2020 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 6.7.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS.


Kompletné znenie zámerov a vzory zmlúv nájdete v sekcii Obchodné verejné súťaže.

Galéria: