Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMERY PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - retransmisia

 

21.08.2020. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: nebytové priestory v MsKS o celkovej výmere 15,75 m2, nachádzajúce sa na prízemí budovy a strecha budovy,

- za účelom: obchodná činnosť - poskytovanie služieb v oblasti retransmisie televízneho vysielania a vysielania programových služieb,

- doba nájmu: od 1.12.2020 do 30.11.2022,

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné), - vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

- min. cena za celú dobu nájmu:
a) za nebytové priestory o výmere 15,75 m2: 43,00 EUR/m2 ročne,
b) za strechu budovy 700 EUR ročne,

- celkové nájomné za všetky prenajaté priestory je min. 1377,25 EUR ročne.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.09.2020 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností: obchodná činnosť- poskytovanie služieb v oblasti retransmisie televízneho vysielania a vysielania programových služieb“
Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere. (Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.09.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Jozef Váhovský tel.: 0905 275 990

Galéria: