Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov prízemie MsKS/

 

01. 05. 2018 o 14:57

MsKS Sabinov
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v budove MsKS-prízemie na Ul. J. Borodáča 18 v Sabinove.

Viac na http://www.kulturnestredisko.sk/obchodne_verejne_sutaze.html

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)