Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Iné 

14. 11. 2018 o 06:44

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto SABINOV

 

v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu:

 

riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove

   

 

Termín nástupu a odmeňovanie:

Od 1. 2. 2019. Odmeňovanie v zmysle platnej legislatívy – zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Kvalifikačné predpoklady  

 

   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   5 rokov praxe v oblasti kultúry, školstva alebo verejnej správy

 

Ďalšie požadované predpoklady

 

   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   vlastná koncepcia riadenia a rozvoja miestnej kultúry

    znalosť práce s PC

·       Aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka výhodou

·        znalosť platnej legislatívy v oblasti verejnej správy a kultúry

·       samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, riadiace schopnosti a analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť, zvládanie záťažových situácií

·       riadiaca prax výhodou

 

Požadované doklady

 

   Prihláška do výberového konania.

   Profesijný štruktúrovaný životopis.

   Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

   Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

·       Potvrdenie o získanej praxi

·       Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

·       Vypracovaná vlastná koncepcia riadenia a rozvoja kultúry v meste, v rozsahu max. päť strán

·       Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.


Zasielanie prihlášok

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Sabinov
Námestie slobody 57
083 17 Sabinov

 

v obálke označenej heslom  „Výberové konanie – MsKS   - neotvárať do   14. 12. 2018   do 12.00 h. 

Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Sabinove.

Vybraní uchádzači budú na výberové konanie písomne pozvaní  najmenej   7  kalendárnych dní pred jeho konaním .

 

      Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádzačov a predloží návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS primátorovi mesta, ktorý návrh na vymenovanie riaditeľa predloží v súlade s § 11 ods. 4 písm. l zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove.

 

     Mesto Sabinov si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

 

 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)