Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - dielňa 1.5.2018

Iné 

01. 05. 2018 o 15:23

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

 

-    predmet nájmu –   nebytové priestory o výmere 40 m 2 nachádzajúce sa na prízemí budovy

MsKS

-    účel nájmu – o bchodná činnosť: zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti

 

-    doba nájmu – od 02.07.2018 do 30.06.2019

-    min. cena nájmu – 43 €/m 2 /rok , t. j. 1720 €/rok za celý predmet nájmu.

 

-      nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15. dňa v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanástiny ročného nájomného (143,33 €)

 

-    v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: mesačne vo výške

2,31 €

 

-    vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

 

 

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.05.2016 do 15.00 h. (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.05.2018 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu nehnuteľností – nebytové priestory MsKS“.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-           kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;

-           o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;

-           zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk ;

-           predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;

-           odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Lucia Mihoková, tel.: 0907 155 926

 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)