Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - kancelárske priestory

Iné 

02.12.2019. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu: nebytové priestory v MsKS  o celkovej výmere  3 m2, nachádzajúce sa druhom poschodí  MsKS.

Účel nájmu: kancelárske priestory – zriadenie obchodného miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti.

Doba nájmu:  od 1.1.2020 do 31.12.2021.

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné).

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke  www.kulturnestredisko.sk .

Minimálna cena za celú dobu nájmu: 40 € / m2/ rok .

 

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 16.12.2019 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 16.12.2019 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne s vyznačením:

„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností kancelárske priestory – zriadenie obchodného miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-        kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,

-        zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,

-        zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk ,

-        predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,

-        odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Jozef Váhovský, tel. č. 0905 275 990.


Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)