Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - kancelárske priestory MsKS

Iné 

03. 07. 2018 o 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 4 m2 nachádzajúce sa na treťom poschodí budovy MsKS
- účel nájmu: kancelárske priestory
- doba nájmu: od 01.09.2018 do 31.08.2020
- minimálna cena nájmu: 40,00 €/m2/rok, t. j. 160,00 €/rok za celý predmet nájmu
- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: mesačne vo výške 2,31 €
- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.


K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 10.08.2018 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu – nebytové priestory MsKS“. Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere. (Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 10.08.2018 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS).


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.


Bližšie informácie poskytne: Mgr. Lucia Mihoková, tel.: 0907 155 926

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)