Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - nebytové priestory - retransmisia

Iné 

04. 10. 2018 o 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu:  nebytové priestory v MsKS  o celkovej  výmere 15,75 m2, nachádzajúce sa na prízemí budovy a strecha budovy

- za účelom:  obchodná činnosť  - poskytovanie služieb v oblasti retransmisie televízneho vysielania a vysielania programových služieb

- doba nájmu:  od 1.12.2018 do 30.11.2020

 

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné)

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke   www.kulturnestredisko.sk

min. cena za celú dobu nájmu:

a)         za nebytové priestory o výmere 15,75 m2:  43,00 EUR/mročne, čo predstavuje nájomné  677,25 EUR ročne

b)         za strechu budovy  432 EUR ročne

 

- celkové nájomné  za všetky prenajaté priestory je min.  1109,25 EUR ročne 

 

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr  v lehote do 09.11.2018 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, resp. doručiť osobne s vyznačením   „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností: obchodná činnosť- poskytovanie služieb v oblasti retransmisie televízneho vysielania a vysielania programových služieb“

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby  bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených  v zámere.  (Cenová  ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 09.11.2018 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS).

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

   kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,

-   o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,

   zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke  www.kulturnestredisko.sk  ,

   predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,

   odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 


Bližšie informácie poskytne: Zuzana Hudáčová tel.: 0905 275 990

 

 

 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)