Notice: Undefined variable: _SERVER in /var/www/clients/client27/web61/web/servis/set.php on line 44

Notice: Undefined variable: _SERVER in /var/www/clients/client27/web61/web/servis/set.php on line 47

Notice: Undefined variable: _SERVER in /var/www/clients/client27/web61/web/servis/set.php on line 49

Notice: Undefined variable: _SERVER in /var/www/clients/client27/web61/web/servis/set.php on line 67
Mestské kultúrne stredisko Sabinov - Podujatie - ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - reštaurácia

Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - reštaurácia

Iné 

30.10.2019. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

 

predmet nájmu – nebytové priestory v MsKS o celkovej výmere 274,7 m2, ktoré sa členia nasledovne:

·          pohostinská činnosť o výmere 243,7 m2 ,

·          kancelárske priestory o výmere 13 m2,

·          terasa o výmere 18 m2,

 

účel nájmu – pohostinská činnosť: poskytovanie reštauračných služieb, pohostinských služieb a závodného stravovania,  

 

doba nájmu – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 

Minimálna cena nájmu:

 

Názov časti prenajatých priestorov

Výmera v m2

Ročný nájom za   m2

Pohostinská činnosť

243,7

47,00 €

Kancelárske priestory

13

40,00 €

Terasa

(sezónny nájom v mesiacoch máj – september)

18

47,00 €

 

Nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15. dňa v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanástiny ročného nájomného.

 

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné). Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať nasledovné služby spojené s užívaním nebytových priestorov:

a)       elektrickú energiu: mesačne - náklady podľa skutočného odberu meraného podružným elektromerom,

b)      vodné a stočné: mesačne – mesačne podľa skutočného odberu meraného podružným vodomerom.

 

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk

 

K uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.11.2019 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.11.2019 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS) . Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnosti – reštaurácia“.

 

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 

-   kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,

-   o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,

-   zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk ,

-   predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,

-   odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

 

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS, tel. č. 0905 275 990.

 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)