Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánok kino

Iné 

12. 11. 2018 o 08:00

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Plocha v predsali kinosály kina Torysa v MsKS v Sabinove

- predmet nájmu: plocha v predsali kinosály kina Torysa v MsKS v Sabinove na prvom poschodí o výmere 5 m2

- minimálna cena nájmu: 47,00 € / m2 / rok,

- účel nájmu: prevádzkovanie stánku za účelom predaja popcornu, cukroviniek a nápojov

- doba nájmu: od 03.01.2019 do 31.12.2020

- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné)

- nájomné za rok 2019: splatné v dvoch termínoch - do 30.6.2019 za mesiace január až jún a do 31.12.2019 za mesiace júl až december
- nájomné za rok 2020: splatné v dvoch termínoch - do 30.6.2020 za mesiace január až jún a do 31.12.2020 za mesiace júl až december

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.11.2018 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.11.2018 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, J. Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. podať osobne s vyznačením „Neotvárať - zámer priameho prenájmu – plocha v predsali kina Torysa“.

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné priložiť v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiťtento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Zuzana Hudáčová, tel. č. 0903 218 327

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)