Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Zimný štadión - stánok

Iné 

24. 08. 2018 o 08:00

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov

(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

 

- predmet nájmu: plocha o rozlohe 9 m2 (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,

- účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb počas hokejových majstrovských zápasov a verejného korčuľovania, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť predajný stánok,

- doba nájmu: od 12. októbra 2018 do 30. apríla 2019,

- minimálna cena nájmu – 3,10 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií a vodného a stočného, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady osobitne každý mesiac.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk

 

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 28.09.2018 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do MsKS s vyznačením: „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – stánok Zimný štadión.“

Súčasťou cenovej ponuky je potrebné, aby bol, v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby voblasti spracovania osobných údajov, vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

 

Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 28.9.2018 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,

- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,

- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,

- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,

- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.  

 

Bližšie informácie poskytne: vedúci športového areálu Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)