Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Zimný štadión - stánok + kávomat

Iné 

23.08.2019. 08:00

ZIMNÝ ŠTADIÓN - STÁNOK

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: plocha o rozlohe 9 m2 (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v areáli Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,
- účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb počas hokejových majstrovských zápasov a verejného korčuľovania, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť predajný stánok,
- doba nájmu: od 12. októbra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. októbra 2020 do 30. apríla 2021, (počas prevádzky Zimného štadióna v nasledujúcich dvoch sezónach, v prípade, že bude sezónna prevádzka kratšia, nájom bude možné v danej sezóne ukončiť predčasne),
- minimálna cena nájmu: 4,00 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií a vodného a stočného, prenajímateľ bude fakturovať tieto náklady osobitne po skončení sezónnej prevádzky Zimného štadióna.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.09.2019 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do podateľne s vyznačením: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – stánok Zimný štadión.“

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.9.2019 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS v Sabinove.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci športového areálu Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.ZIMNÝ ŠTADIÓN - KÁVOMAT

Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu: časť pozemku nachádzajúceho sa v hale Zimného štadióna

Plocha č. 1:
- plocha pri EKONOMATE o rozlohe 2 x 1m v hale Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,
- účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť automat na teplé nápoje, ktorý bude využiteľný počas celej prevádzky Zimného štadióna.

Plocha č. 2:
- plocha pri bufete o rozlohe 2 x 1m (rozsah prenajatej plochy sa môže znížiť podľa potrieb nájomcu), v hale Zimného štadióna, parc. KN-C č. 1807/11 zapísanom na LV 2214, kat. úz. Sabinov,
- účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť automat na teplé nápoje alebo kombinovaný automat na teplé nápoje, na cukrovinky, balené nápoje a sladkosti, ktorý bude funkčný počas celej prevádzky Zimného štadióna.

Spoločné ustanovenia (platí pre obe plochy č. 1 a č. 2):

- doba nájmu: od 15. októbra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. októbra 2020 do 30. apríla 2021 (počas prevádzky Zimného štadióna v nasledujúcich dvoch sezónach, v prípade, že bude sezónna prevádzka kratšia, nájom bude možné v danej sezóne ukončiť predčasne),
- minimálna cena nájmu:15,00 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška energií, vodného a stočného, prenajímateľ bude fakturovať tieto náklady osobitne po ukončení sezóny.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť iba na jednu plochu!
Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.9.2019 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do podateľne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – automat plocha č. 1, resp. automat plocha č. 2.“

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.
Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.9.2019 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS v Sabinove.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci Športového areálu Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)