Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - Automat na teplé nápoje - vestibul Msks

 

04.03.2024. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS

Predmet nájmu:
- plocha vo vestibule MsKS v Sabinove na prízemí o rozlohe 2 x 1m.

Účel nájmu:
- poskytovanie občerstvovacích služieb, pričom nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť automat na teplé nápoje, ktorý bude využiteľný počas celej doby prevádzky v MsKS.

Doba nájmu:
- od 1. apríla 2024 do 31. decembra 2025
- minimálna cena nájmu – 15,00 €/m2 mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá cena za spotrebu elektrickej energie, prenajímateľ bude účtovať tieto náklady nasledovne:

Nájomné za rok 2024: splatné v dvoch termínoch - do 30.6.2024 za mesiace apríl až jún a do 31.12.2024 za mesiace júl až december.
Nájomné za rok 2025: splatné v dvoch termínoch - do 30.6.2025 za mesiace január až jún a do 31.12.2025 za mesiace júl až december.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke: www.kulturnestredisko.sk

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 20.03.2024 do 15.00 h. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne do podateľne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – automat teplé nápoje.“

V zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 –30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov je potrebné predložiť súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere.

Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 20.03.2024 už zapísaná v registratúrnom denníku.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, tel. č. 0905 275 990.

Galéria: