Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - dielňa

 

29.04.2021. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu – nebytové priestory o výmere 40 m 2 nachádzajúce sa na prízemí budovy MsKS,
- účel nájmu – obchodná činnosť: zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti
- doba nájmu – od 01.07.2021 do 30.06.2022,
- min. cena nájmu – 43 €/m2/rok, t. j. 1720 €/rok za celý predmet nájmu,
- nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15. dňa v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanástiny ročného nájomného,
- v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: mesačne vo výške 2,31 €,
- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 7.6.2021 do 15.00 h. (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 7.6.2021 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu nehnuteľností – nebytové priestory MsKS“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský tel.: 0905 275 990

Galéria:

Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)