Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - kancelária

 

18.10.2023. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Predmet nájmu: nebytové priestory v MsKS o celkovej výmere 3 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí MsKS.

Účel nájmu: kancelárske priestory – zriadenie obchodného miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti.

Doba nájmu: od 1.1.2024 do 31.12.2025.

Minimálna cena za celú dobu nájmu: 40 € / m2/ rok . t. j. 120,00 €/rok za celý predmet nájmu v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia), cena za vodné - stočné: mesačne vo výške 2,31 €.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.11.2023 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 30.11.2023 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov. resp. doručiť osobne s vyznačením:
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – kancelárske priestory – zriadenie obchodného miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Jozef Váhovský, tel. č. 0905 275 990.

Galéria: