Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - MsKS prízemie

 

13.04.2022. 09:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu:
nebytové priestory o výmere 40 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy
MsKS.

Účel nájmu:
obchodná činnosť.

Doba nájmu:
doba určitá – 1 rok s trvaním nájmu od 01.07.2022 do 30.06.2023.

Minimálna cena nájmu:
v súlade s platným cenníkom na určenie výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov-obchodná činnosť 43€/ m2 /rok.
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu - elektrická energia (odpočet spotreby), vodné, stočné: mesačne paušálne.

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 20.5.2022 do 15.00 h. (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 20.5.2022 už zapísaná v registratúrnom denníku). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať – Zámer prenájmu nehnuteľností – nebytové priestory MsKS“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer;
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení;
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk;
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky;
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský tel.: 0905 275 990

Galéria: