Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánky kúpalisko

 

18.03.2024. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu: plochy č. 1 až 8 na umiestnenie predajných stánkov v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove, ktorých lokalizácia je rámcovo vymedzená v grafickej prílohe.

Spoločné ustanovenia (platí pre všetky plochy č. 1 až 8):

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom Mestského kúpaliska.

Doba nájmu: od 1.6.2024 do 15.9.2024 (resp. od povolenia spustenia prevádzky kúpaliska do ukončenia sezónnej prevádzky)

Minimálna cena nájmu: 10,00 € / m2 / mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné, stočné), tieto náklady budú fakturované osobitne po skončení prevádzky kúpaliska.

Nájomné za sezónu 2024: splatné po ukončení prevádzky kúpaliska do 14 dní od vystavenia faktúry.

Možnosť uskladnenia vecí nájomcu (stánkov) na predmete nájmu mimo doby trvania nájmu (od 16.9.2024 do 31.5.2025), pričom skladné sa určí vo výške 0,5 centov (0,005 €) za každý deň uskladnenia na m2 zabratej plochy.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.


Špecifikácia jednotlivých plôch:

Plocha č. 1:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 40,5 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 20,5 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 20 m2).

Plocha č. 2:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 62 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 27 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 35 m2).

Plocha č. 3:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 18 m2 (bez terasy, v prípade potreby je možné požiadať o vyčlenenie plochy na terasu).

Plocha č. 4:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 67 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 32 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 35 m2).

Plocha č. 5:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 13 m2 (bez terasy).

Plocha č. 6:
- predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 12 m2 (bez terasy).

Plocha č. 7:
Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 64 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 16 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 48 m2).

Plocha č. 8:
- predmet nájmu: časť pozemku – betónová plocha o výmere 6 m2 (bez terasy, vyhradené iba na umiestnenie dávkovacích strojov na hračky a hojdacích strojov pre deti). 

K uvedeným predmetom nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.04.2024 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 29.04.2024 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov – DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením: „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – Mestské kúpalisko plocha č. ... “.

V prípade záujmu o viacero plôch jedným záujemcom je potrebné zaslať cenovú ponuku samostatne na každú plochu. 

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 –30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: