Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

PREDĹŽENIE do 17.4.2020 - ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánky kúpalisko

Iné 

04.02.2020. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

Predmet nájmu: predajné plochy č. 1 až 6 v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove.


Spoločné ustanovenia (platí pre všetky plochy č. 1 až 6):

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom Mestského kúpaliska.

Doba nájmu: od 1.6.2020 do 15.9.2020 (prvá časť nájmu) a od 1.6.2021 do 15.9.2021 (druhá časť nájmu).

Minimálna cena nájmu: 4,00 € / m2 / mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné, stočné).

Nájomné bude splatné v dvoch splátkach – prvá polovica do 15.7.2020 a druhá polovica do 15.7.2021.

Možnosť uskladnenia vecí nájomcu na predmete nájmu mimo doby trvania nájmu (od 16.9.2020 do 31.5.2021 a od 15.9.2021 do 31.5.2022), pričom skladné sa určí vo výške 0,5 centov (0,005 €) za každý deň uskladnenia na m2 zabratej plochy.

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.


Špecifikácia jednotlivých plôch:

Plocha č. 1:

Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 23,5 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 20,5 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 3 m2).

Plocha č. 2:

Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 39 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 21 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 18 m2).

Plocha č. 3:

Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 9,15 m2 (bez terasy).

Plocha č. 4:

Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 45 m2 (z toho výmera pozemku, na ktorom bude umiestnený predajný stánok je 25 m2 a výmera pozemku, na ktorom bude umiestnená terasa je 20 m2).

Plocha č. 5:

Predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 12 m2 (bez terasy).

Plocha č. 6:

- predmet nájmu: časť pozemku – plocha o výmere 5,5 m2 (bez terasy).


K uvedeným predmetom nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 31.03.2020 do 15.00 h. Cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 31.03.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov – DOPORUČENE, resp. doručiť osobne s vyznačením:

„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľností – Mestské kúpalisko plocha č. ... “.

V prípade záujmu o viacero plôch jedným záujemcom je potrebné zaslať cenovú ponuku samostatne na každú plochu.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 –30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Ing. Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria: