Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Obchodné verejné súťaže

 

Mestské kultúrne stredisko Sabinovv zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž


smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy nebytových priestorov.OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov / predajňa - 30.10.2014

 Viac
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov / reštaurácia - 30.10.2014

 Viac
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov - 15.04.2014 - PREDLŽENIE

 Viac
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nebytových priestorov 1.10.2014

 Viac
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom pozemkov kúpalisko 11.3.2014

 Viac