Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Názov zákazky: „Nákup pohonných hmôt pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove a športový areál"

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
_________________________________________________________________


Zadávanie zákazky na dodanie tovaru

Nákup pohonných hmôt pre
Mestské kultúrne stredisko Sabinov a Športový areál


Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: Nákup pohonných hmôt pre
Mestské kultúrne stredisko Sabinov a Športový areál .

Kontaktné miesto pre získanie informácií:
Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 00 149 683
DIČ: 2020711308

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Mihoková,
riaditeľka
051 / 452 12 51 051 / 452 12 51 / 452 12 51
Fax: 051 / 452 08 61
E-mail:riaditel.msks@ivosoft.net

Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková, dňa 29.12.2014