Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Názov zákazky:"Rozšírenie východových dverí miestnosti pre rolbu“ - Športový areál /zimný štadión/ - havarijný stav, mimoriadna udalosť

 

Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
_________________________________________________________________


Zadávanie zákazky


"Rozšírenie východových dverí miestnosti pre rolbu“ - Športový areál /zimný štadión/ - havarijný stav, mimoriadna udalosť


Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva predmet zákazky: Rozšírenie východových dverí miestnosti pre rolbu - Športový areál / zimný štadión / - havarijný stav , mimoriadna udalosť

Kontaktné miesto pre získanie informácií:
Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 00 149 683
DIČ: 2020711308

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Mihoková,
riaditeľka
051 / 452 12 51 051 / 452 12 51 051 / 452 12 51 č.: 051 / 452 12 51
Fax: 051 / 452 08 61
E-mail:riaditel.msks@ivosoft.net

Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková, dňa 12.09.2014