Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽA

Iné 

25.04.2019. 08:00

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto SABINOV

 

v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu:

 

riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove

 

 

 

Termín nástupu a odmeňovanie:

Od 1. 7. 2019. Odmeňovanie v zmysle platnej legislatívy – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

·         vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

·         5 rokov praxe v oblasti kultúry, školstva alebo verejnej správy

 

Ďalšie požadované predpoklady

 

·         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

·         vlastná koncepcia riadenia a rozvoja miestnej kultúry

·         znalosť základných ekonomických činností v príspevkovej organizácii

·         znalosť práce s PC

·         aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka výhodou

·         znalosť platnej legislatívy v oblasti verejnej správy a kultúry

·         samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, riadiace schopnosti a analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť, zvládanie záťažových situácií

·         riadiaca prax výhodou

 

Požadované doklady

 

·         Prihláška do výberového konania.

·         Profesijný štruktúrovaný životopis.

·         Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

·         Potvrdenie o získanej praxi

·         Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

·         Vypracovaná vlastná koncepcia riadenia a rozvoja kultúry v meste, v rozsahu max. päť strán

·         Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo forme vyplnenia vzorového dokumentu s názvom „ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a je zverejnený spolu s týmto oznámením na webovom sídle mesta Sabinov – www.sabinov.sk  

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Zasielanie prihlášok

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57

083 17 Sabinov

 

v obálke označenej heslom  „Výberové konanie – MsKS   - neotvárať“, a to v termíne do   21. mája 2019 do 12.00 hod. .  Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Sabinove. Vybraní uchádzači budú na výberové konanie písomne pozvaní najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním .

 

Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádzačov a predloží výsledok výberového konania vo forme zápisnice mestu.  

 

Mesto Sabinov si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

 

 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)