Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - bistro na móle

Iné 

23.08.2019. 08:00

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predmet nájmu: Priestory bufetu (Bistro na móle) na Mestskom kúpalisku (prenájom celej budovy)
- účel nájmu: pohostinská činnosť a poskytovanie občerstvovacích a stravovacích služieb návštevníkom mestského kúpaliska a športového areálu
- doba nájmu: 01.10.2019 do 30.09.2021
- min. cena nájmu: v mesiacoch jún – september:   294,00 €/ mesiac
                                v mesiacoch október – máj:   98,00 €/ mesiac

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä plyn, vodné a stočné). Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať nasledovné služby spojené s užívaním nebytových priestorov:
a) vodné a stočné: mesačne – náklady podľa skutočného odberu meraného podružným vodomerom,
b) náklady na plyn: mesačne podľa faktúry od dodávateľa plynu (refakturácia).

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk.

Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a právnické osoby.
Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu prenajímateľovi:
    • výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace),
    • čestné prehlásenie, že účastník nemá splatné záväzky voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, mestu Sabinov, prenajímateľovi (MsKS v Sabinove), nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie,

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 23.09.2019 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí byť najneskôr 23.09.2019 už zapísaná v registratúrnom denníku MsKS). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnosti - Priestory bufetu (Bistro na móle) na Mestskom kúpalisku (prenájom celej budovy)“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestredisko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: vedúci športového areálu Štefan Kušnír, tel.: 0907 455 848.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)