Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Názov zákazky: Výroba a montáž atypického zariadenia do mestskej knižnice

 

04.06.2021. 14:51

Zadávanie zákazky na dodanie tovaru

Výroba a montáž atypického zariadenia do mestskej knižnice    


Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva predmet zákazky: "Výroba a montáž atypického zariadenia do mestskej knižnice "

Kontaktné miesto pre získanie informácií:
Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 00 149 683
DIČ: 2020711308

Kontaktná osoba:
Zuzana Hudáčová
zamestnanec poverený VO
tel. č. 0903 218 327
E-mail:zuzana.hudacova@kulturnestredisko.sk

Zverejnila: Zuzana Hudáčová, dňa 04.06.2021