Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Naše aktivity

 

TVORIVÉ DIELNE

Voľno-časové aktivity realizované v tvorivých dielňach sú zamerané na prácu s rôznymi vekovými, menšinovými a znevýhodnenými skupinami detí, mládeže aj dospelých. Stretnutia sú zamerané na spoznávanie rôznych tradičných, netradičných a moderných techník, na využívanie prírodných, umelých aj odpadových materiálov. Aktivity sú realizované vo výstavných priestoroch kultúrneho centra, čím sa rozvíja kreativita a fantázia návštevníkov týchto dielní. Spoluprácou s remeselníkmi zo Sabinova a blízkeho okolia prispievame k oživovaniu starých remesiel, a to vďaka prezentáciám výrobkov na pravidelných veľkonočných a vianočných bazároch. 


KONCERTY a RECITÁLY

V koncertnej sále sa konajú koncerty vážnej, folklórnej aj modernej hudby, absolventské koncerty a divadelné predstavenia pre deti aj dospelých. Svoje knihy, výstavy a filmy tu prezentujú autori nielen zo Sabinova a okolia. Návštevníci mali možnosť stretnúť sa tu s hudobníkmi, spevákmi, spisovateľmi, básnikmi a recitátormi zo Sabinova, Prešova, Košíc a Bratislavy, ale aj zo zahraničia napríklad z Českej republiky a Srbska.


TEMATICKÉ AKTIVITY

Počas celého roka sa v kultúrnom centre konajú aktivity a podujatia pre deti, mládež a dospelých, ktoré sú pripravované v spolupráci s materskými, základnými, strednými školami, ZUŠ, CVČ Radosť, Klubom dôchodcov a Jednotou dôchodcov a pod. V úzkej spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi sú pripravované rozšírené hodiny dejepisu, histórie, vlastivedy, slovenského jazyka, etiky a výchovy a krúžkov, ktoré majú možnosť žiaci zo Sabinova a okolia stráviť v prostredí historickej budovy.      Galéria: