Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PODĹA ZÁKONA č. 211/2000 Z.z.