Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Knižničný poriadok

 

  

 

Čl.   1

VŠEOBECNÉ    USTANOVENIA    

1. Knižnica   MsKS v   Sabinove je univerzálnou mestskou verejnou knižnicou, organizačne začlenenou do príspevkovej   organizácie MsKS Sabinove, ktorej zriaďovateľom je mesto Sabinov.

2. Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom mesta.

3. Knižničný poriadok upravuje vzťahy knižnice s jej používateľmi

 

Čl. 2    

POSLANIE A   ÚLOHY KNIŽNICE  

1. Knižnica zabezpečuje všetkým občanom a inštitúciám na území mesta ako aj v územnej pôsobnosti organizácie všeobecný a rovnaký prístup ku kultúrnym hodnotám a odborným informáciám   bez ohľadu na politickú, rasovú a náboženskú príslušnosť.

2. Knižnica poskytne tieto služby:

    - výpožičné služby (absenčné a prezenčné), rezervácie a   predlžovanie.

    - medziknižničná   výpožičná služba

    - konzultačné služby

    - špeciálne služby – využívanie internetu priamo používateľmi

    - organizuje vzdelávacie podujatia a utvára podmienky pre klubovú     činnosť

3. Absenčné výpožičky kníh a prezenčné výpožičky dokumentov sú bezplatné. Ostatné služby hradí používateľ podľa cenníka.

 

                                                            Čl. 3

                                             PODMIENKY ČLENSTVA

1. Používateľom knižnice sa môže stať:

Každý občan SR, ktorý má trvalé, alebo prechodné bydlisko v sídle,   alebo   územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný, alebo študuje.                  

2. Občan sa stane používateľom zaregistrovaním v knižnici a vydaním čitateľského   preukazu.

3. Čitateľský preukaz sa vystavuje   po vyplnení čitateľskej prihlášky a   predložení platného občianskeho preukazu.   Deťom do 15 rokov po podpísaní prihlášky rodičom, alebo zákonným zástupcom.

4. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

5. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok.

6. Čitateľský preukaz je neprenosný, platí len pre používateľa, ktorému bol vystavený. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek vyžiadať si občiansky preukaz a overiť si totožnosť používateľa.

7.   Stratu čitateľského preukazu je používateľ povinný ihneď oznámiť a za vystavenie nového preukazu zaplatí poplatok v ustanovenej výške (viď cenník).


                                    

                                                                  Čl. 4

                                                ZÁNIK ČLENSTVA    

1. Právo používať služby zaniká:

   -odhlásením používateľa

   -neobnovením členstva v novom kalendárnom roku

   -hrubým porušením knižničného poriadku


                                                     Čl. 5

                                  POŽIČIAVANIE  DOKUMENTOV               

1. Na dokumenty, ktoré sa požičiavajú absenčne (mimo knižnice) a prezenčne i v priestoroch knižnice sa vzťahuje zmluva o výpožičke § 659-662 občianskeho zákonníka.

2. Používateľom sa požičiavajú dokumenty len po predložení platného          čitateľského preukazu.

3. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky.Knižnica na požiadanie vydá používateľom výpis z databázy  o     aktuálnom  stave jeho výpožičiek.

4.Vypožičaný dokument si používateľ môže rezervovať. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov, poradie je podľa dátumu rezervácie.

5. Absenčne sa nepožičiavajú

   -nové čísla periodík

   -dokumenty z príručnej knižnice a študovne

6. Používateľ môže mať vypožičaných najviac

   -deti do 15 rokov    - 5 dokumentov

   -dospelí a študenti-   10 dokumentov

7. Na jeden čitateľský preukaz nie je   prípustné   vypožičať viac rovnakých titulov knižničných jednotiek.


                                      Čl. 6

                   PRÁVA   A   POVINNOSTI   POUŽÍVATEĽA

1. Používateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov.

2. Používateľ je povinný dodržiavať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Ak používateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne, alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobené škody. Pravo používať služby knižnice možno odoprieť i z hygienických dôvodov.

3. Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, ako ho prevzal. Ak zasiela dokument poštou, musí ho dôkladne zabaliť a zaslať ako doporučenú , alebo poistenú zásielku.

4. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť zmenu osobných údajov (meno, bydlisko) ak je knižnica nútená z viny používateľa zisťovať tieto údaje sama, používateľ   hradí všetky náklady, ktoré tým vznikli.

 

                                               Čl. 7

                                 VÝPOŽIČNÉ   LEHOTY

1.Výpožičná lehota je stanovená na obdobie   30 dní. Knižnica môže v prípade potreby stanoviť kratši výpožičnú lehotu   prípadne požadovať bezodkladné vrátenie dokumentu.
2.Výpožičnú lehotu môže knižnica na požiadanie používateľa predĺžiť     za predpokladu, že dokument nemá rezervovaný iný používateľ.   Predlženie výpožičnej doby je možné najviac 2x o ďalších 30 dní. O predĺžení rozhoduje   knižnica.
3.Ak používateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť príslušný poplatok za upomienku podľa cenníka.

4.Knižnica zasiela používateľovi maximálne 2 upomienky, treťou je výzva na splnenie záväzku pred podaním žaloby. (pokus o zmier). Prvá   a druhá upomienka sa poštou nezasielajú.

 
5.Ak používateľ nevráti dokument ani po výzve na splnenie záväzku, knižnica bude jeho náhradu vymáhať prostredníctvom súdu. Pri súdnom    vymáhaní výpožičiek hradí všetky náklady používateľ resp. zákonný zástupca.

                                              Čl. 8                                                 

                                         NÁHRADA   SPÔSOBENEJ   ŠKODY

1. Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie, zničenie, alebo stratu zapožičaného dokumentu a v stanovenej lehote škodu   nahradiť.
2. O poškodení či strate dokumentu sa spíše záznam s údajmi a určením dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť. Do stanoveného termínu sa používateľ neupomína.

3. Knižnica požaduje škody týmito formami:

-dodanie neporušeného výtlačku toho istého titulu dokumentu resp. po vzájomnej dohode knižnice a používateľa titulu príbuzného odboru

-dodanie xeroxovej kópie toho istého titulu resp. finančná náhrada za zhotovenie takejto kópie vrátane väzby

4. Ak si v stanovenej lehote čitateľ záväzok nahradiť dokument určeným spôsobom nesplní, uplatní knižnica   svoje nároky voči používateľovi súdnou cestou

                                            Čl. 9

           MVS ( MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA)  

1. Ak používateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá vo fonde, môže knižnica požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v SR cez MVS vo forme originálu, alebo kópie.

2. Pri výpožičkách dokumentov prostredníctvom MVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené  požičiavajúcou knižnicou.