Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Profil VO

 

Profil verejného obstarávateľa Mestské kultúrne stredisko Sabinov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon”/ a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 00 149 683
DIČ: 2020711308
Štatutárny zástupca Mgr. Jozef Váhovský, riaditeľ
Tel. č.: 051/4521 251, 0905 257 990


E-mail:
riaditel@kulturnestredisko.sk