Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Informácie pre dotknutú osobu

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Formulár na zmenu údajov zainteresovaných osôb:
Prístup do formulára ⇒

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO: 00 149 683, štatutárny orgán: Mgr. Jozef Váhovský, e-mailová adresa: riaditel@kulturnestredisko.sk, telefónne číslo: 0905 275 990

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:
Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Meno a priezvisko: JUDr. Matúš Lemeš,
email: office@advokat-lemes.sk,
telefónne číslo: 0948 095 971.

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:
 1. spracovanie účtovných dokladov
 2. evidencia klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
 3. archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
 4. poskytovanie realitných služieb

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.

Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou:
Neuplatňuje sa.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a (ii) zamestnanci Prevádzkovateľa (i) obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby bude spoločnosť poskytujúca Prevádzkovateľovi účtovné služby, ako aj spoločnosť poskytujúca Prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a údržbou softvéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spolupracovníci prevádzkovateľa, ako aj spoločnosti spolupracujúce s prevádzkovateľom na vybavovaní reklamácií.

Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.

Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:
Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje do tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:
 • právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia,
 • právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia,
 • právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia,
 • právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia,
 • právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia,
 • právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia
 • právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia
 • právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia,

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode D. tohto dokumentu.

Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
Neuplatňuje sa